Fordanskning af medicinske og latinske fagtermer

Oversigt over gængse danske navne for anatomiske og andre medicinske begreber

 

Ved udfærdigelse af erklæringer og attester [il forsikringsselskaber, offentlige myndigheder og arbejdsgivere kræves ofte anvendelse af danske na-.nc for de medicinske begreber og fænomener. Også l tilfælde hvor et sådant krav ikke er formuleret, vil det være rimeligt at anvende almindelig[ forståelige betegnelser. Reelt har »doktorlatin« kun berettigelse ved kommunikation, fagfæller Imellem.
Der findes ingen samlet oversigt over en fordanske medicinsk terminologi, og følgelig udsættes modtagere af lægeerklæringer Jævnligt for »hjemmelavede« og li] lejligheden opfundne udtryk, som givetvis er meget uhensigtsmæssige.
Sikringsstyrelscn, Ulykkesforsikringen (SISU) arbejder med en fordansket medicinsk nomenklatur, udviklet gennem lang tradition. Det er i vid udstrækning denne nomenklatur, der skal redegøres for l det følgende.
Af hensyn til pladsen er kun de almindeligst forekommende grundbegreber medtaget l denne oversigt. Det er imidlertid muligt, ved hjælp af listen at sammensætte andre begreber, således at dagligdagens behov stort ae( dækket.

Endelig skal det nævnes, at en del oprindelig rent medicinske begreber efterhånden anvendes i dagligdagens sprog, hvorfor ingen fordanskning er forsøgt. Det drejer sig bl.a. ørn amputation (ion, antibiotika. apopleksi, bandage bandagering, blokade, cyste, deformering, degeneration, drænage, elektrokardiogram, injektion, iskias, kanyle, mus (1 led), neurose, progression, protese, punktur, pus samt refleks.

Anatomi


Hoved og hals
 


Abducens, (n.)

Udaddrejcr (nerve til øjets)

Ala nasi

Næsefløj

Arachnoidea

Spindelvævshinde

Arytenoldea, cartilago

Tudbrusk

Basis cranii

Kraniebund

Bulbus oculi

Øjenæble

Camera anterior

Øjets forreste kammer

Carotis a.

Halspulsåre

Cerebellum

lillehjerne

Cerebrum

Storhjerne

Choreoidea

Årehinde

Cilia

øjenhår

Collum mandibulae

Underkæbehals

Condylus mandibulae

underkæbens ledbærende led del

Corpus callosum

Hjernebjælke

Corpus ciliare

Strålelegeme

Corpus vitrium

glaslegeme

Cricoidea, cartilago cart.

Ringbrusk

Dura maler

Hårde hjernehinde

Epiglottis

Strubelåg

Frontale, os

Pandeben

Gingiva

Tandkød

Glottis (rima glottis)

Stemmeridse

Hyoideum, 05

Tungeben

Hypofyse

Hjernevedhæng

Iris

Regnbuehinde

Larynx

Strube

lens

Linse

Mandibula

Underkæben

Maxilla

Overkæben

Medulla oblongata

Forlængede rnarv

Mesencephalon

Mellemhjerne

Nasale, os

Næseben

Occipitale, os

Nakkeben

oculomotorius, n. n.

3. hjernenerve (ø øjenmuskelnerve)

Orbita

Øjenhule

Opticus, (tractus, n.

Synsnerve

Parathyroidea, el.

Biskjoldbruskkirtel

l, parotis, gl. gl.

1' Ørespytkirtel

Parietale,os. os

isseben

Plica vestibularis

Falsk stemmebånd (Læbe)

Plica vocalis

Stemmebånd (Iæbe)

Pons cercbri

hjernebro

Protuberantia occipitalis ext.

Nakkeknude

Retina

Nethinde

Sclera

Senehinde

septum iiasi

Næseskillevæg

Submaxiilarig, gl. m

Kæbespytkirtel

Sultura cranii

Kraniesøm

Temporale, os

tindingeben

Tonsil

(Hals)mandcl

Tuba autliliva

Eustasiske rør

Thyroidea carl.

Skjoldbrusk

'Thyreoidca gl.

Skjoldbruskkirtel

Trochlearis, n.

Nerve til (øjets) trissemuskcl

'l'uberositas occipitnlis

Se protuberantia o

Uvea

Gl. betegnelse for regnbuehinde + strålelegeme+årehinde

Vcntriculi cerebri

Hjernehulrum

Vertcx cranii

kraniekuppel (kalot)

Zygomaticurn, os

KindbenColumnaArachnoidea

Spindelvævshinde

Arcus

Hvirvelbue

Columna cervicalis (thoracalis, lumbalsis)

Hals (bryst, lænde-) hvirvelsøjls

Corpus vertebrae

Hvirvellegeme

Dura Hårde

Hjernehinde

Discus intervertebralis

Båndskive

Lamina

Hvirvelsøjleplade

Medulla spinalis

Rygmarv

Processus spinosus

Torntap

Processus transversus

Tværtap

Radix

Nerverod

Vertebra

HvirvelBrystkasseAorta

Legemspulsåre

Atrium

Forkammer

Bifurcatio tracheae

Luftrørets delingssted

Bronchus

Luftrørsforgrening

Cava superior, inferior (vena)

Øvre og nedre hulvene

Coronaria, a. (ramus ascendens, descendens, circumflexus)

Kranspulsåre (opadstigende, nedadstigende, omkringløbende gren)

Costae

Ribben

Diaphragma

Mellemgulv

Epicardium

Hjerteposens indre blad

Esophagus

Spiserør

Hemithorax

Brystkassehalvdel

Hilus Pulmonis

Lungeport

Kurvatur

Ribbensbue

Mitral ostium

Klapåbning mellem højre for- og hjertekammer

Myocardium

Hjertekød, hjertemuskel

Pericardium (Lamina visceralis, epicardium et parietalis)

Hjertepose (indre og ydre blad)

Pleura pulmonis et parietalis, cavum pleurae

Lungehinde (indre og ydre blad,), lungesæk

Pulmonalis, a.

Lungepulsåren

Sternum

Brystben

Thoraz

Brystkasse

Thymus

Brissel

Trikuspikal ostium

Klapåbning mellem venstre for- og hjertekammer

Valvula

Hjerteklap

Ventriculus cordis

Hjertekammer


Bugvæg, bughule, kønsorganerAnus

Endetarmsåbning

Aorta

Legemspulsåre

Appendix, vermiformi

Ormformede blindtarmsvedhæng

Cardia

mavemund

Cava inferior, v.

Portvene

Cecum

Blindtarm

Cervix uteri

Livmoderhals

Choledochus, ductus

Fraførende (ydre)Galdegang

Diaphragma

Mellemgulv

Duodenum

Tolvfingertarm

Ductus deferens

Sædstreng

Epididymis

Bitestikel

Genitalia

Kønsdele

Labia majora (minora9

Store (små) skamlæber

Mestenteium

Tarm krøs

Ostium uteri

Livmodermund

Ovarium

Æggestok

Pancreas

Bugspytkirtel

Perineum

Mellemkød

Peritoneum (viscerale, parietale)

Bughinde (indre, ydre blad)

Porta hepatis

Leverport

Portae, v.

Portåre

Prostata

Blærehalskirtel

Preputium

Forhud

Pylorus

Maveport

Rectum

Endetarm

Scrotum

Pung

Testis

Testikel

Tuba uterina

Æggeleder

Urethra

Urinrør

Ureter

Urinleder

Uterus

Livmoder

Vagina

Skede

Ventrikel

Mavesæk

Vesicula seminalis

SædblæreBækkenAcetabulum

Hofteskål

Ala ossis ilii

Tarmbensvinge

Artic, sacroiliaca

Leddet mellem tarm- og korsben

Crista iliaca

Hoftekam

Os coccygis

Haleben

Os sacrum

Korsben

Ramus ossis ischii

Sædebensbue

Ramus ossis pubis

Skambensbue

Symphysis pubica

Skambensfuge

Tuber ischiadicum

SædebensknoldLår, knæ, underben og fodCaput femoris

Lårbenshoved

Collum femoris

Lårbenshals

Trochanter major

Store omdrejekno

Trochanter minor

Lille omdrejningskno

Corpus femoris

Lårbensskaft

Condylus femoris (med, lat)

(Ind-, udvendige) lårbenskno

M. Quadriceps

Lårets (firhovede) strækkemuskel

“Hamstrings”

Hasemuskler

Patella

Knæskal

Ligamentum patellae inf.

Knæskalssene

Meniscus (med,lat)

(Ind- udvendige) båndskive

Lig. collaterale (med., lat)

(Ind-, udvendige) ledbånd

Lig cruciatum (ant., post)

()Forreste, bagre) korsbånd

Eminentia intervondylaris

Skinnebenets korsbåndsfæste

Condylus tibiae (med., lat.)

(Ind-, udvendige) skinnebenskonsol

Caput (collum) fibulae

Lægbenshoved (-hals)

Corpus tibiae (fibulae)

Skinnebens (lægbens-) skaft

Malleolus med. (lat.)

Ind-(ud)vendge skinnebenskno

Tendo Achillis

Achillessene, hælsene

Digitus pedis


Phalanx I

Grundstykke

Phalanx II

Mellemstykke (på 1. tå yderstykke9

Phalanx III

Yderstykke

ARtic. metatarsophalangea

Grundled

Artic. interphal. proximalis

Mellemled

Artic. interphal. distalis

Yderled

Os metatarsale

Mellemfodsben

Tarsus

Fodroden

Talus

Springben

Calcaneus

Hælben

Os naviculare

Bådben

Os cuboideum

Terningben

Os cueneiforme I-III (mediale, intermedium, laterale)

I-III kilebenSkulder, overar, albue og håndClavicula

Kraveben, Nøgleben

Artic. acromioclavicularis

Skulderhøjdeled

Scapula

Skulderblad

Acromion

Skulderbladsfremspring

Proc. coracoideus

Ravnenæbsfremspring

Cavitas glenoidalis

(Skulderbladets ) ledskål

M. deltoideus

Deltamusklen

M. supra- og infraspinatus m. fl.

Skulderbladsmusklerne

Caput humeri

Overarmshoved

Collum humeri

Overarmshals

Tuberculum majus(minus)

Store (lille) overarmsknold

Corups humeri

Overarmsskaft

Condylus med. (lat.)

Ind- (ud- )vendige overarmskno

Epicondylus med. (lat.)

Udspringet for underarmens bøje- (strække) muskler

Trochlea

Trisse

Capitulum

Lille hoved

Caput radii

Spolbenhoved

Collum radii

Spolbenshals

Corpus radii

Spolbensskaft

Extr. distalis radii

Nedre ende af spolbenet

Proc. coronoideus

Kragenæbsfremspring

Incis. trochlearis

Det halvmåndformede indsnit

Corpus ulnae

Albuebensskaft

Extr. distalis ulnae

Albuebenets griffelformede spids

N. medianus

Midternerven, medianusnerven

N. radialis

Spolbensnerven

N. ulnaris

Albuebensnerven

Thenar

Store mus

Hypothenar

Lille mus

Interosser - lumbrikaler

Små håndmuskler

Pulpa

Blomme

Digitus manus

Finger

Phalanx I

Grundstykke

Phalanx II

Mellemstykke (på 1. fg. yderstykke)

Phalanx II

Yderstykke

Corpus phalangis

Hoved

Caput phalangis

Skaft

Basis phalangis

basis

Ossa metacarpalia

Mellemhåndsben

Artic. interphalgeae. dist (DIP)

Yderled

Artic interphalangea prox.

Mellemled

Artic. metacarpophalangeae

Grundled

Artic carpometacarpeae

Rodled

Ossa carpalia

Håndrodsknogler

Os scaphoideum (-): naviculare

Bådben

Os lunatum

Måneben

Os triquetrum

Trekantben

Os trapezium, trapezoideum (minus)

Store (lille) mangekantben

Os capitatum

Hovedben

Os hamatum

Hageben

Os pisiformis

ÆrtebenSygdomme og ulykkestilfælde, behandling og diagnostiske indgrebAbsenco

Epileptisk fjernhedsanfald uden kramper

Absces

Byld

Abscisio

(Lille) knogleafrivning

Abrasio corneae

Afskrabning af hornhinden

Afaki

Manglende linse

Afasi (ekspressiv, impressiv)

Defekt sprogfunktion (manglende formuleringsevng, manglende sprogopfattelse)

Agglutination

Sammenklæbning

Amblyopia

Nedsat syn

Ambustio

Forbrænding

Amnesi (retrograd)

Glemsel (tilbagegribende)

Amotio retinae

Nethindeløsning

Aneurisme

Pulsåreudvidelse

Angina pectoris

Hjertekrampe

Angiografi

(Kontrast) røntgenundersøgelse af pulsåre

Arthritis rheumatoides

Kronisk leddegigt

Arthritis urica

Urinsur gigt

Artrodese

Operativ stivgørelse af led

Artrografi

(Kontrast) røngtgenundersøgelse af ledhule

Artrose

Slidgigt (gigtiske forandringer)

Ascites

Væskeansamling i bughule ()bugvattersot)

Astigmatisme

Abnorm hornhindekrumning (bygningsfejl)

Ataksi

Usikkerhed ved bevægelser

Atelektase

Lungesammenfald (total eller delvis) Lufttomt lungeafsnit

Ateromatose

Åreforkalkning

Atrofi

Svind (muskel-, hjerne-, synsnerve- etc.)

Audiogram(metri)

Høreprøve

Babinski-refleks

Abnorm fodsålsrefleks

Balanitis (posthitis)

Forhudsbetændelse

Biopsi

Vævsprøve

Bronchitis

Betændelse i luftrørsforgreninger (bronchitis)

Candidiasis

Trøske

Caputnekrose

Afstødning af lårbenshoved

Carotisangiografi

(Kontrast) røngtenundersøgelse af hjernens kar

Chorea minor

St. Veits dans

Choreoiditis

Årehindebetændelse

Cirrhosis hepatis

Skrumpelever

Commotio cerebri

Hjernerystelse

Conjunctivitis

Bindehindebetændelse

Contusio

Kvæstning (Stump vold)

Cornea prlæcipitat

Udfældning på hornhindebagsiden

Cushing’s syndrom

Overproduktion af binyrebarkhormon

Cyanose

Blåfarvning

Cystografi

(Kontrast) røntgenundersøgelse af urinblære

Cystometri

Trykmåling i urinblære

Cystoskopi

Instrumentel inspektion af urinblærens indre

Debilitet

Svagtbegavethed

Decompensation cordis

Hjertesvigt

Demens

Intellektuel reduktion

Diastase

Gabende kontinuitetsbrud

dilatation

Udspilen, udvidelse

Disxisio cataractae

Operation for grå stær

Discusprolaps

Båndskivefremfald

Dissimulation

Symptomundertrykkelse, -benægten

Distorsion

Forstuvning, forvridning

Divertikel

Udposning

Dysartri

Defekt udtale

Dyslexia

Ordblindhed

Dyspepsi

Symptomer fra mavesæk og tarm

Ekkymose

Fladeformet hudblødning

Elektroencefalografi

Registrering af hjernens spændingsvariationer

Emfysem

Luftansamling

Emphysema pulmonum

Nedsat lungeelasticitet (for store lunger)

Emnmetropi

Normalsynethed

Enucleatio bulbi

Fjerneslse af hele øjenæblet

Enuresis (nocturna, diurna)

Ufrivillig vandlanding (natllig, om dagen)

Epiduralt hæmatom

Blodansamling over den hårde hjernehinde

Episcleritis

Senehindebetændelse

Erosion

Overfladisk sårdannelse

Erythema nodosum

Knuderosen

Eksartikulation

Amputation gennem led

Eksostose

Knoglespore

Ekspektorat

Opspyt

Ekstension

Stræk (tråd- hud-, etc)

Exenteratio (bulbi)

Fjernelse (af øjenæble)

Facialisparese

Ansigtslammelse

Fibrillation (atriorum, ventriculorum)

Flimren (forkammer-, hjertekammer

Fibrom

bindevævssvulst

Fissur

Revne

Fistel

Abnorm forbindelse eller kanal

Flebografi

(Kontrast) røntgenundersøgelse af blodåre

Flebotrombose

Blodprop i blodåre

Fraktur
kompliceret
dislokeret
komminut
kompression-

Brud
åbent
forskudt
splintret
Sammenstuvnings-

Fundus hypertonicus

Nethindeforandringer, som følge af blodtryksforhøjelse

Gasgangræn

Koldbrand, med luftudvikling

Glaucom

Trykforhøjelse i øjet (grøn stær)

grand mal anfald

epiletptisk krampeanfald

Graviditetstoksikose

Svangerskabsforgiftning

Halisteres

Kalksvind

Heminaopsi(homonym, heteronym)

(Samsidig, modsidig) bortfald af øjnenes halves synsfelt

Hemiplegi

Halvsidig lammelse

Hepatitis acuta

Smitsom mgulsot

Herpes

Forkølelsessår

Hilus pulmonis

Lungeport

Hjertetamponade

Hjertesvigt på grund af. ansamling i hjertepose

Hydarthron

Væskeansamling i ledhule

Hydrocele

Vandbrok

Hydrocephalus

Øget væske i hjernehulrum (vand i hoved)

Hydronefrose

Vandnyre

Hydrothorax

Væskeansamling i lungesæk

Hypacusis

Hørenedsættelse

Hypalgesi

Nedsat smertesans

Hyhperhidrose

Øget svedafsondring

Hyperlatio

Symptomoverdrivelse

Hypertrofi

Forstørrelse

Hypertrofia prostatae

Godartet forstørrelse af blærehalskirtel

Hypæstesi

Nedsat berøringssans

Hæmartron

Blødning i ledhule, ledblødning

Hæmatemese

Blodopkastning

Hæmatotympanon

Mellemøre blødning

Hæmodialyse

Behandling med kunstig nyre

Hæmopericardium

Blødning (blodansamling) i hjertesæk

Hæmofili

Blødersygdom

Hæmoptyse

Blodopspyt

Hæmoragisk diatese

Abnorm blødningstendens

Hæmothorax

Blodansamling(blødning) i lungeslæ

Imbecilitet

Åndsvaghed

Imepetigo

Børnesår

Incision

Indsnit

Incompensatio cordis

Hjertesvigt

Incomtenentia alvi, urinae, flati

Manglende evne til at holde på afføring, urin, luft

Infarctus (myocardii)

Henfald (i hjertekød)

Insufficiens

Svigt

Iridodonesis

Regnbuehindeskælven

Iritis

Regnbuehindebetændelse

Kadaverose

Forådnelse

Katerakt

Linseuklarhed(grå stær)

Kavitet

Hulrum

Keratitis (dentritica)

Hornhindebetændelse (virusbetinget

Koagulation

Blodstørkning, - smmenløbning

Kompression

Sammenpresning, sammentrykning

Kondylom

Kønsvorter

Koronartrombose

Tillukning af kranspulsåre

Kraniotomi

Operativ åbning af kranie

Kerpitation

Knitren

Kyfose

Rundryggethed

Laceration

Sønderrivning

Laminektomi

Operativ fjernelse af hvirvelsøjleplade

Laprocentese

Punktur af bughule

Laparotomi

Operativ åbning af bughule

Larynxødem

Slimhindesvulst i strubehoved

Livores

Ligpletter

Lumbago

Lændehold

Lumballordose

Lændesvaj

Luksation

Ledskred

Lyfangit

Lymfekarbetændelse

Lymfom

Lymfeknudesvulst

Macula corneae

Hornhindear

Maculadegeneration

Central nethindforandring nethindforkalkning

Medianusparese

Lammelse af medianusnerve (fødselshjælperhånd)

Mediastinoskopi

Instrumental inspektion af vævet omkring luftrørets delingssted

Menostasi

Menstruationsophør

Metastase

Spredning, udsæd

Moniliasis

Trøske

Monunukleose

Kirtelfeber

Myelografi

(Kontrast) røngtenundersøgelse af rygmarv

Myelomeningocele

Rygmarvsbrok

Myksødem

Skjoldbruskkirtelsvigt

Myocarditis

Hjertemuskelbetændelse

Myose

Muskelinfiltration

Myringoplastik

Operativ genskabelse af trommehinde

Nefrose

Nyrebetændelse med vattersot

Nekrose

(Vævs) henfald

Neurasteni

Trætheds-, belastningsneurose

Neurinom

Nerveknude

Neuritis () retrobulbaris

(Syns) nervebetændelse

Nystagmus

Abnorme rytmiske øjenbevægelser

Oedema (pulmonum)

Væskeopstemning (i lunger)

Opacitates corporis vitrii

Glaslegeme uklarheder

Ophtalmoscopia

Undersøgelse med øjenspejl

Opticusarofi

Synsnervehovedsvind

Ortopnø

Svær kortåndethed i hvile

Ortostatisk (svimmelhed)

(Svimmelhed) ved opretning)

Ossikulationsplastik

Høre forbedrende operation

Osteomalaci

Kalksving

Osteomyelit

Knoglebetændelse (benedder)

Osteoporose

Kalksvind

Osteosyntese

Fiksation (med søm, skurer, skinner etc)

Pacemaker

Apparatur til rytmisk stimulation af hjertemusklen

Panopthalmia

Udbredt betændelse i øjet

Paracentese

Gennemstikning af trommehinden

Paralyse

Lammelse

Paranoia

Vrangforstillingsygdom, forrykthed

paraplegi

Lammelse af begge ben

Parese

Kraftnedsættelse

Parkinsonisme

Rystelammelse

Parodontitis apicalis

Rodbetændelse

Parondontitis marginalis

Parodontose (de løse tænders sygdom)

Paræstesi

Subjektive føleforstyrrelser

Patomimi

Symptomefterligning (bevidst eller ubevidst)

Perimetri

Måling af synsfelt

Peritonsillær absces

halsbyld

Perniciøs anæmi

Nedsat blodpigment på grund af vitamin b-12 mangel

Peroneus parese

Lægnervelammelse (spidsfod)

Petekkier

Punktformede hudblødninger

Phlebitis

Blodårebetændelse

Phtisis bulbi

Skrumpeøje

Plantarrefleks

Fodsålsrefleks

Pneumoencefalografi

Hjernepustning

Pneumonokoniose

Støvlunge

Pneumothorax

Luftansamling i lungesæk

Ployneuritis

Nevebetændelse

Polyradiculitis

Nerverodsbetændelse

Posttraumatisk cerebralt syndrom

Hjerneskadefølgetilstand

Prolapsus disci intervertebralis

Båndskivefremfald, diskusprolaps

Pseudoartrose

Falsk led(dannelse9

Pseudocroup

falsk strubehoste

Psykomotorisk anfald

Epileptisk anfaldsfænomen

Ptose

nedhængen

Pulpitis

Tnadrodsbetændelse

Pyelografi

(Kontrast) røngtenundersøgelse af nyrebækken

Radialisparese

Lammelse af spolebensnerve (drophånd)

Raynaud syndrom

Hvide fingre

Refleksdystrofi

Abnorm kar-nervereaktion

Ren contractus

Skrumpenyre

Ren cysticus

Blærenyre

Reposition (aperta, sanguinea)

På pladssætning ( åben, blodig, operativ)

Resektion

Delvis fjernelse

Respiratorbehandling

Behandling med kunstig vejrtrækning

Respiratorisk insufficiens

Lungesvigt

Retinitis

Nethindebetændelse

Revisio et sutura vulneris

Sårbehandling og syning

Rhinitis (vasomotorica)

Snue (overhølsomhedssnue)

Ruptur

Bristning

Schizophrenia

Schizophreni, sindspaltningssygdom (ungdomssløvsind)

Sekret

Afsondring

Sepsis

Blodforgiftning

Sekvestrektomi

Operativ fjernelse af død knogle

Shock

Kredsløbssvigt

Shock-nyre

Nyresvigt efter kredsløbssvigt

Simulation

Symptm (sygdoms-) efterligning (bevidst)

Skotom

Synsfeltdefekt

Skoliose

Rygskævhed

Spasticitet

muskelstivhed

Sphincterinsufficiens

Lukkemuskelsvigt

Spinalpunktur

Rygmarvsprøve

Spondyarthritis

Rygradsgigt

Stase

Blodopstemning

Steatosis hepatis

Fedtlever

Strabismus (convergens, divergens)

Skelen (ind- udad)

Stridor

Symptom på passagehindring i øvre luftveje

Struma

Skjoldbruskkirtelforestørrelse

Suspensorium

Oppebærebind

Suggilation

Blodudtrædning

Subduralt hæmatom

Blødning under den hårde hjernehinde

Sympatisk oftalmi

Øjenbetændelse i det raske øje

Synechia

Sammenvoksning mellem regnbuehinde og hornhinde eller linse

Tachypnoe

Øget åndedrætsfrekvens

Tetraplegi

Lammelse af begge arme og begge ben

Thomas’ splint

Gangstativ

Thoracocentesis

Punktur af lungesæk

Thrombophlebitis

Blodprop i blodåre

Tinnitus

Øresusen

Tomografi

Snitrøntgenundersøgelse

Tonsillitis

Halsbetændelse

Tonus

muskelspænding

torakotomi

operativ åbning af brystkasse

Trabekelbælære

Bjælkeblære

Trakeostomi

Operativ indlæggelse af kanyle i luftrør

Tyreotoksiskose

overproduktion af skjoldbruskkirtelhormon (giftstruma)

Trachom

ægyptisk øjensygdom

Tumor

Svulst

Ulnarisparese

Lammelse af albuenerve (klohånd)

Urografi

(kontrast) røntgenundersøgelse af nyrer

Uræmi

Urinforgiftning, nyresvigt

Usur

Slidspor

Varicocele

Årebrok

Ventilatorisk insufficiens

Lungesvigt, nedsat lungefunktion

Whip lash injury

Piskesmeldslæsion

visus

Synsstyrke

Vulnus (contusum, punktum)

(Kvæst-, stik-) sår

Vulnus perforans

Perforerende læsion

Zoster

Helvedesild

Ødem

Væskeopstemning