Bly

 

Arbejde med bly er reguleret ved "Bekendtgørelse om arbejde med metallisk bly og dettes ionforbindelser".
De praktiske retningslinjer for kontrollen er beskrevet i At- vejledning C.0.8

Bekendtgørelsen omfatter "alt erhvervsmæssigt arbejde for en arbejdsgiver, hvor der efter en vurdering kan være risiko for påvirkning af metallisk bly og dettes ionforbindelser....".

Væsentlige industrier og arbejdsprocesser
Metalstøberier, akkumulatorfabrikker, autokølervirksomheder, slaglodning, nedbrydning, kabelafbrænding, møbelafsyring.
Elektroniklodning kan give et lille bidrag, specielt ved manglende lokaludsugning.

Helbredseffekter
Neurotoksisk påvirkning (alm. > 60 µg/100 ml.(2,9 µmol/l)).

Hæmatologisk påvirkning

Fertilitet (> 35 µg/100 ml (1,7 µmol/l))

Bekendtgørelsen omtaler kontrol med:
1. Arbejdsmiljøet. Måling af blystøv i luften
2. Blodbly
3. Helbredsundersøgelse

Krav til målinger
§ 2. Arbejdsgiveren skal hver 3. måned foretage kontrol af luftens indhold af blypartikler.

Stk. 2. Planlægning af luftmålinger samt udpegning af målesteder m.v. skal ske i samarbejde med virksomhedens sikkerhedsorganisation.

§ 3. Arbejdsgiveren skal halvårligt foretage kontrol af koncentrationen af blyindholdet i blodet hos den ansatte.

Krav til sjældnere målinger
Hvis to på hinanden følgende luftforureningsmålinger viser under 75 µg/m3 bly, eller hvis målinger af koncentrationen af bly i blod viser værdier under 40 µg/100 ml (1,9 µmol/l), skal der kun foretages èn kontrolmåling årligt, forudsat at arbejdsforholdene er uændrede.

Ophør
Efter 2 på hinanden følgende luftmålinger under 50 µg/m3, skal der ikke foretages regelmæssig kontrol af luftens indhold af blypartikler, forudsat at arbejdsforholdene er uændrede.
Er blodbly koncentrationen ved to på hinanden følgende kontrolundersøgelser under 20 µg/100 ml (1,21 µmol/l), skal der ikke foretages regelmæssig kontrol af den ansattes blodbly, forudsat at den ansattes arbejdsforhold er uændrede.

Helbredsundersøgeser
Indikation:
Blod bly > 50 µg//100 ml (2,5 µmol/l), eller
Bly i luft > 75 µg/m3

Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte straks helbredsundersøges.
Arbejdsgiveren skal meddele den læge, der foretager helbredsundersøgelsen, alle nødvendige oplysninger.
Lægen: sender sin erklæring til den stedlige Arbejdstilsynskreds og skal orientere den undersøgte om resultatet, mens han ikke må overlade det til arbejdsgiveren.
Arbejdsgiveren skal sende analyseresultater til Arbejdstilsynet og afholde udgifterne ved undersøgelserne.

Indhold: De officielle krav er ikke specificerede, minimum må være en almindelig arbejdsmedicinsk journal med neurologisk undersøgelse, blodprøver inklusivt kontrol af blodbly, hæmatologi, lever- og nyretal. Supplerende undersøgelser, elektrofysiologiske eller neuropsykologiske må foretages på sædvanlig indikation.

Betaling: Arbejdsgiver skal betale helbredsundersøgelse og laboratorieanalyser. Hvis AMA bestiller blodblymåling i forbindelse med almindelig klinisk undersøgelse, koster det ikke noget.

Bly i blod - omregning faktor:
1 µg/100 ml = 0,0483 µmol/l
1 µmol/l = 20,7 µg/100 ml

Normalværdier for ikke erhvervsmæssigt udsatte
gennemsnit for mænd 0,191 µmol/l og 0,143 µmol/l for kvinder.
Øvre normalområde beregnes som + 2 S.D.:
<0,39 µmol/l (< 8,0 µg/100 ml) for mænd
<0,34 µmol (< 7,1 µg/100 ml) for kvinder.
(Nielsen, JB et al. Ugeskr. Læger 1998;160:4768)

Konsekvenserne af forskellige måleresultater er skematisk fremstillet :

 

Blystøv i luft 

µg/m3

Blodbly 

µg/100 ml (µmol/l)

Konsekvens

< 50

<25 (1,2) to gange i træk

Kontrol ophører

50-75

25-39 (1,2-1,9)

Kontrol årligt

>75

40-49 (1,9-2,4)

Kontrol halvårligt

 

50-59 (2,4-2,9)

Halvårlig kontrol og lægeundersøgelse 1 gang årligt

 

>60 (>2,9)

Lægeundersøgelse straks

 

>70 (>3,4)

Fortsat udsættelse frarådes

"Bekendtgørelse om arbejde med metallisk bly og dettes ionforbindelser".

 

Fejlkilder
Ved udtagning af blodprøve til måling af bly kan blyforurening fra huden, blyholdigt støv i luften og laboratorieutensilierne forrykke resultatet. Prøvetagningen bør derfor finde sted under standardiserede betingelser.

Tidsfaktoren er af betydning. Blodbly har en halveringstid på ca. 30 dage, men bly har en kompliceret kinetik, idet det meste efter en længerevarende udsættelse er bundet i knoglematrix. Herfra kan det mobiliseres, f.eks. ved immobilisation (langvarigt sengeleje etc.) og give anledning til fornyet høje værdier.

NB: Et stort alkoholforbrug hæver af uafklarede årsager blodblyniveauet.

Bly og gravide
Gravide bør af hensyn til påvirkning af den neurologiske udvikling af fosteret ikke udsættes for bly.

Hvis arbejdet skal være forsvarligt for gravide må koncentrationen af bly i blodet hos de ansatte ikke afvige fra normalværdierne hos personer, der ikke arbejder med bly. (AT-vejledning A1.8)

For elektroniklodning er den generelle anbefaling, at gravide kan arbejde med dette, når der er sufficient udsugning.

Forfatter: Jesper Bælum, Odense, maj 2005
Referent: Kurt Rasmussen