Arbejdsmarkedets parter

 

Arbejdsmarkeds parter (fagforeninger og arbejdsgiverrepræsentanter) er direkte inddraget i udfyldelsen af lovens rammer. Dette sker direkte via Arbejdsmiljørådet og de i tilslutning hertil etablerede faste udvalg samt gennem de såkaldte branchearbejdsmiljøråd (BAR).

Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljørådet skal deltage i tilrettelæggelse og gennemførelse af den samlede arbejdsmiljøindsats gennem rådgivning af ministeren. Rådet kan afgive indstilling om planlægning, herunder mål og prioritering for indsats områder, udmelding af planer og tilskud til BAR'ene, tværgående aktiviteter, hvor flere BAR'er er inddraget. Rådet skal høres inden regler på arbejdsmiljøområdet fastsættes.
Under arbejdsmiljørådet findes en tværgående afdeling med et sekretariat, der bl.a. skal udgive bladet Arbejdsmiljø og videreføre dele af Arbejdsmiljøfondets opgaver. 

Arbejdsmiljørådet består af 21 medlemmer fordelt på arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter (6 fra LO, 2 fra FTF (Funktionærernes og tjenestemændenes fællesråd), 2 fra AC (Akademikernes Centralorganisation), 4 fra DA, 1 fra LH (Ledernes Hovedorganisation), 1 fra SALA (Sammenslutningen af landbrugets arbejdsgiverforeninger)/landbrugsråd, 1 fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening, 2 fra KL/ARF/Københavns og Frederiksberg kommuner og 1 fra Finansministeriet. Desuden en formand og seks repræsentanter uden stemmeret fra arbejds-, sundheds, social- og miljø/energiministerierne samt fra Arbejdsmiljøinstituttet og Arbejdstilsynet.

Branchearbejdsmiljøråd (BAR)

Branchearbejdsmiljørådene (hjemmeside) medvirker ved løsning af de særlige arbejdsmiljøproblemer, der findes indenfor de brancher, som det enkelte råd omfatter. Det kan dreje sig om kortlægning af branchens særlige arbejdsmiljøproblemer, forslag om nye regler, udarbejdelse af oplysningsmateriale og vejledninger, samt udarbejdelse af indstillinger til Arbejdsmiljørådet.

Både arbejdstager og arbejdsgiver deltager med lige mange medlemmer i det enkelte branchearbejdsmiljøråd. Der er 11 BARer, der dækker Industrien, Bygge/anlæg, Grafisk industri, "Transport og engroshandel", Handel, "Service og tjenesteydelser", "Det grønne område" (inklusive slagterier og mejerier), kaldet Jord til Bord, "Social- og sundhedsvæsen",  Undervisnings-og forskningsområdet, privat kontor og administration, og finans- og offentlig kontor og administration. Der er indgang til de enkelte BARers hjemmeside via bar-web.

Videnscenter for Arbejsmiljø

Afløseren for det tidligere Arbejdsmiljøfond udgiver bl.a. bladet "Arbejdsmiljø", og på deres hjemmeside kan man endvidere læse nyere forskningsrapporter, som videnscenteret har støttet Videnscenter for Arbejdsmiljø.

 

Forfatter: Bo Netterstrøm/Dorthe Tilsted. Referent: Kurt Rasmussen.