Sikkerhedsorganisationen

 

Arbejdsmiljølovens hovedbudskab er at problemer skal løses lokalt i virksomheden. Derfor har man fra starten lagt op til at få styrket sikkerhedsorganisationen i virksomheden. Arbejdsgiveren har pligt til dels at deltage i arbejdet dels at sørge for, at der er tilstrækkelig tid og ressourcer til at varetage sikkerhedsarbejdet.

Ved 1-9 ansatte: Virksomhedens arbejde for sikkerhed og sundhed foregår ved personlig kontakt mellem ledelse og medarbejdere.

Fra 10-20 ansatte: Virksomhedens arbejde for sikkerhed og sundhed organiseres i en sikkerhedsgruppe med deltagelse af en sikkerhedsrepræsentant fra hver afdeling.

Ved mere end 20 ansatte: Virksomheden skal oprette et sikkerhedsudvalg. I en mindre virksomhed bestående af en til to sikkerhedsgrupper, udgør det sikkerhedsudvalget. Ved større virksomheder vælges fra sikkerhedsgrupperne to sikkerhedsrepræsentanter og to arbejdsledere, der sammen med virksomhedens leder (eller en repræsentant herfor) udfør sikkerhedsudvalget.

Sikkerhedsrepræsentanten er ikke knyttet til fagforeningen (som tillidsmanden er det), men er omfattet af de samme regler for beskyttelse.

Sikkerhedsudvalget har følgende opgaver:

 • Planlægge, lede og koordinere virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde, herunder sikkerhedsgruppernes arbejde.
 • Registrere virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og på baggrund heraf rådgive virksomheden om løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål.
 • Forestå de aktiviteter, der skal iværksættes til beskyttelse af de ansatte, og aktiviteter til forebyggelse af risici
 • Årsagerne til ulykkestilfælde, forgiftninger og sundhedsskader og tilløb hertil undersøges, og foranledige og gennemføre foranstaltninger, der hindrer gentagelse.
 • Udvalget skal opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og sørge for, at der føres stadig kontrol med overholdelse af sikkerhedsforskrifterne.

Sikkerhedsgruppen skal

 • deltage i planlægningen af afdelingens sikkerheds- og sundhedsarbejde, herunder deltage i vurderingen af sikkerheds- og sundhedsforholdene.
 • deltage ved kortlægning og foretage kontrol af, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 • påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.
 • orientere om de bestemmelser, der er fastsat til fremme af sikkerhed og sundhed.
 • kontrollere, at stoffer og materialer kun anvendes ved arbejdsprocesser og metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme.
 • kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion
 • at maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler m.v. er indrettet og anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.
 • deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader samt tilløb hertil
 • anmelde ulykker til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.
 • imødegå risici i forbindelse med opståede arbejdsmiljømæssige problemer og indberette til sikkerhedsudvalgets formand eller virksomhedens ledelse, hvis risikoen ikke kan imødegås på stedet.
 • virke som kontaktled mellem de ansatte og sikkerhedsudvalget.
 • skal sørge for, at arbejdsmiljømæssige problemer, som sikkerhedsgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden, forelægges sikkerhedsudvalget.

 

Forfatter: Bo Netterstrøm/Dorthe Tilsted. Referent: Kurt Rasmussen.