Påvirkningskoder

Find koden ved at søge via hovedgrupper, eller brug funktionen "search / søg på siden" [ctrl]+[F] (i Netscape) eller [ctrl]+[B] (i Explorer) til at finde koden. I tekstfeltet skrives søgestrengen, f.eks. bly. Tryk gentagne gange på "next / find næste" for at finde den rette kode.

Fra hovedgrupperne kan du vælge at søge specifikke 6-ciffer koder (understregede navne til venstre) - eller hoppe over i 4 ciffer koder (understregede cifre til højre).

Hovedgrupper

Funktionskoder000040-001999
Materialer002010-006999
Fysiske påvirkninger100000-100900
Ergonomiske påvirkninger101000-101900
Kemiske påvirkninger200100-209000
Biologiske påvirkninger303100-303999
Psykosociale påvirkninger403000-403999
Diverse koder000000 (mangler); 000001 (ingen); 999999 (ukendt)

000000OPLYSNING MANGLER P.T.
000001INGEN PÅVIRKNING

Funktionskoder

000040AKTIVATOR
000050AFRIMNINGSMIDLER
000090ANTISTATMIDLER
000100APPRETURMIDLER
000110BEJDSEMIDLER (TEKSTIL, PAPIR, LÆDER)
000130BETONTILSÆTNINGSSTOFFER
000131BETONHÆRDERE
000141BINDEMIDLER (FARVER, LIME)
000150BINDEMIDLER (ØVRIGE)
000160BLEGEMIDLER
000170BLØDGØRINGSMIDLER
000180BLØDGØRINGSMIDLER
000200BRANDSLUKNINGSMIDLER
000210BRÆNDSTOFFER, DRIVMIDLER
000211BENZIN OG DIESELOLIE
000212FYRINGSOLIE
000220BRÆNDSTOFTILSÆTNINGER
000240DENATURERINGSMIDLER
000260DRIVGASSER
000270EKSTRAKTIONSMIDDEL
000290EMULGERINGSMIDLER
000310FARVEFJERNERE (LAKFJERNERE)
000320FARVER OG MALING (LAKKER)
000322FUGTBESKYTTELSESMALINGER
000323STRIBEMALING
000325GRUNDMALING
000326RUSTBESKYTTELSESMALING
000327SKIBSBUNDSMALING
000328TRYKFARVER
000330FARVESTOFFER
000331PIGMENTER
000340FIKSERINGSMIDLER
000360FLOTATIONSMIDLER
000380FORTYNDINGSMIDLER
000390FORTYNDINGSMIDLER(ØVRIGE)
000400FREMKALDER
000412VARIERENDE STØJNIVEAU
000430FYLDSTOFFER (I PLAST, GUMMI, FARVE, LIM ETC.)
000450GARVESTOFFER
000461EMALJER
000462GLASURER
000480GULVBELÆGNINGSMATERIALER
000490GØDNINGSMIDLER
000500HUDBESKYTTELSESMIDLER
000510HUDRENSEMIDLER (SÆBE)
000520HYDRAULMEDIUM (HYDRAULOLIE)
000530HÆRDERE
000531HÆRDER FOR LIM
000532HÆRDERE FOR FARVE
000533HÆRDERE FOR PLAST
000540HÅRPLEJEMIDLER
000541HÅRBLEGNINGSMIDLER
000542HÅRFARVNINGSMIDLER
000544HÅRSPRAY
000545PERMANENTNINGSMIDLER
000546SHAMPOONERINGSMIDLER
000550IMPRÆGNERINGSMIDLER
000551IMPRÆGNERINGSMIDLER MOD VAND, FUGT
000561RUSTBESKYTTELSESMIDLER
000570ISOLERINGSMATERIALER (VARME, KULDE)
000580ISOLERINGSMATERIALER (ELEKTRICITET)
000600KATALYSATORER
000610KOAGULERINGSMIDLER
000620KONSERVERINGSMIDLER
000622FUNGICID
000630KONTAKTMIDLER (ELEKTRISK)
000640KØLE- OG SMØREOLIE FOR METALFORARBEJDNING
000650KØLEMEDIUM (IKKE METALBEARBEJDNING)
000660KØLE-OG SMØREMIDLER, METAL, SLIPVÆSKE
000670LABORATORIEKEMIKALIER
000671REAGENSKEMIKALIER
000680LIM, SE SÆRLIG LISTE
000700LODNINGSPRODUKTER
000701FLUSMIDLER (LODNING)
000710METALOVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER
000711BEJSEMIDLER (METAL)
000712METALOVERFLADEBELÆGNINGSMIDLER
000714FLUSMIDLER (GALVANISK)
000720ODORISERINGSMIDLER (INDUSTRIPARFUME)
000730OPLØSNINGSMIDLER, ORGANISKE
000740OPTISK HVIDT.
000770POLERMIDLER (PUDSEMIDLER)
000790REDUKTIONSMIDLER
000800RENGØRINGSMIDLER
000801AFFEDTNINGSMIDLER
000802DESINFEKTIONSMIDLER
000803OPVASKEMIDLER
000804PLETFJERNERE
000805HØJTRYKSRENSEMIDLER
000806KALKFJERNERE
000807LOKALERENGØRINGSMIDLER
000808MASKINELLE OPVASKEMIDLER
000809VASKEMIDLER
000811OVN-OG GRILRENSEMIDLER
000830RUSTBESKYTTELSESMIDLER
000840RUSTFJERNER
000860SANERINGSMIDLER (OLIE)
000870SKUMDANNENDE MIDLER
000900SLAMBEHANDLINGSMIDLER
000920SLIPMIDLER
000930SMØRERMIDLER
000950SPRÆNGSTOFFER O. L. (KRUDT) (PYROTEKNISKE PRODUKTER)
000961ANTIOXIDANT
000980SVEJSEPRODUKTER
000981SVEJSEPRODUKTER FLUSMIDLER (SVEJSE)
000990SYNTESERÅSTOFFER
001000TØRREMIDLER(SICCATIVER)
001010UDFYLDNINGSMIDLER
001011FUGEMIDLER (FUGEMASSE)
001012SPARTELMASSE
001013TÆTNINGSMIDLER
001020VANDAFHÆRDNINGSMIDLER
001040VULKANISERINGSMIDLER
001050LÆGEMIDLER
001130FYSIOLOGISKE FORHOLD
001980PRODUKTETS FUNKTION IKKE PÅ LISTEN
001999ØVRIGT - PRODUKTETS FUNKTION UKENDT

Materialer

002010LÆDER, SKIND
002020TRÆ
002021NORDISK TRÆ
002030PAPIR
002031SPECIALBEHANDLET PAPIR
002040BETON/CEMENT
002050TEKSTILER
002060MINERALULD
002070GLAS
002080METALGENSTANDE
002090PLASTGENSTANDE OG -MATERIALER
002110GUMMI
002111GUMMI, ÆGTE
002112GUMMI, KUNST
002120FØDEMIDLER (RÅVARER TIL LEVNEDSMIDDELFREMSTILLING)
002410TRESKIFTETARBEJDE
002420TO-SKIFT
002990ANDRE MATERIALER
003000BEKÆMPELSESMIDLER
003100UKRUDTSMIDLER (HERBICIDER)
003200SPIRINGSHÆMMENDE MIDLER
003300VÆKSTHÆMMENDE MIDLER
003400SVAMPEMIDLER (FUNGICIDER)
003500KOMBINEREDE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER
003611HUND
003612KAT
003619FORSØGSDYR
003700INSEKTMIDLER INCL.MIDE-OG SNEGLEMIDLER
003800MIDLER TIL BEHANDLING AF TRÆVÆRK
003900MIDLER MOD ROTTER, MUS, MOSEGRISE, MULDVARPE
003950BEKÆMPELSESMIDLER MOD UTØJ PÅ HUSDYR M.V.
003990ANDRE BEKÆMPELSESMIDLER
004111SÆBE OG VAND
004211OPLØSNINGSMIDLER, HALOGENHOLDIGE
004221RENSERISLAM
004241PVC-HOLDIGT SLAM FRA PLASTBELÆGNING
004311OPLØSNINGSMIDLER, HALOGEN FRIE
004312ISOCYANATER
004353SLIBESTØV
004357POLYESTERAFFALD MED GLASFIBER, UHÆRDET
004411METALLISERINGSBADE, CHROMSYREHOLDIGE
004412METALLISERINGSBADE, SVOVLSYRE- OG SALTSYREHOLDIGE
004413FOSFATERINGSBADE, FOSFORSYREHOLDIGE
004414KOBBERÆTSEBADE MED SALTSYRE
004415BEJDSEBADE, SALTSYRE- OG SVOVLSYREHOLDIGE
004416ÆTSEBADE, SALPETERSYREHOLDIGE
004421FREMKALDERBADE
004422KOBBERÆTSEBADE (NEUTRALE ELLER BASISKE)
004431AFFEDTNINGSBADE, BASISKE, INDEHOLDENDE SYANID
004433METALISERINGSBADE, SYANIDHOLDIGE
004441METALHYDROXIDSLAM
004513MEDICINAFFALD
004514AFFALD FRA KEMISKE LABORATORIER
004515ORG.KEM.PROD. OG BIPROD.
004520OLIEAFFALD
004990ANDET AFFALD
004999SPILDEVAND
005100SYRE, BASE, SALT
005200KONSERVERINGSSTOF
005500FARVESTOF, LEVNEDSMIDDELTILSÆTNINGSSTOFFER
005800SØDESTOF
005900LEVNEDSMIDDELTILSÆTNINGSSTOFFER DIVERSE
006100GASSER OG DAMPE
006110EJECTGAS., FORBR.MOTORER
006120RØGGASSER FRA FORBRÆND. PROCESSER
006130GAS OG DAMP FRA PROCES OG LIGN.
006190ANDRE GASSER OG DAMPE
006199UKENDTE GASSER OG DAMPE
006200STØV OG RØG
006210TRÆSTØV
006211TRÆSTØV, NORDISK
006212TRÆSTØV, TROPISK
006213TRÆSTØV-IMPRÆGNERET
006218ANDET TRÆSTØV
006219UKENDT TRÆSTØV
006220TEKSTILSTØV
006221BOMULD
006230STØV FRA SPECIALBEHANDLET PAPIR
006231STØV FRA SPECIALBEHANDLET PAPIR
006240ORGANISK STØV
006250PLASTSTØV
006260METALSTØV, METALRØG
006270SVEJSERØG, LODDERØG
006271SVEJSERØG RUSTFRI STÅLSVEJSNING
006280MINERALSK STØV
006290ANDET STØV
006299UKENDT STØV
006300AEROSOLER
006900ANDRE EMISSIONER
006999UKENDTE EMISSIONER

Fysiske påvirkninger

0800BELYSNING
100050STRÅLING
100100IONISERENDE STRÅLING
100110STRÅLING FRA RØNTGENANLÆG
100120STRÅLING FRA RADIOAKTIVE KILDER
100200IKKE-IONISERENDE STRÅLING
100205RADIO- OG MIKROBØLGESTRÅLING (0-300 GHZ)
100210MIKROBØLGER (OVER 300 MHZ)
100220KORTBØLGE
100230STRÅLING, LAVFREKVENS MAGNETISK
100240LAVFREKVENS ELEKTRISK (UNDER 10 MHZ)
100250STATISKE FELTER
100260STATISKE MAGNETFELTER
100270STATISKE ELEKTRISKE FELTER
100280ELETRISKE PÅVIRKNINGER
100300OPTISK STRÅLING
100310UV STRÅLING (200 NM - 400 NM)
100320G-SYNLIGT LYS
100340LASER
100400LYD
100410STØJ I DET HØRBARE OMRÅDE
100411KONSTANT STØJNIVEAU
100412VARIERENDE STØJNIVEAU (20 - 20000 HZ)
100413IMPULSHOLDIG STØJ
100414STØJ, MEGET KRAFTIG (STØRRE END 90 DB.)
100415STØJ, KRAFTIG(85-90 DBA).
100416STØJ, MINDRE KRAFTIG (< 85 DB(A))
100417STØJ HELE TIDEN
100419STØJ/LYD, < 50% AF ARBEJDSTIDEN
100420INFRALYD (FREKVENSOMRÅDE UNDER 20 HZ)
100430ULTRALYD(FREKVENSOMRÅDE OVER 20000 HERTZ)
100431ULTRALYD, LUFTBÅREN
100432ULTRALYD I VÆSKER
100500VIBRATIONER (HOVEDGRUPPE)
100510VIBRATIONER(VIBRERENDE HÅNDVÆRKTØJ)
100520HELKROPS VIBRATIONER
100610OVERTRYK
100620UNDERTRYK
100650FYSISK VOLD (TRAUMER, STUMP VOLD M.V.)
100651SCHOCKOPLEVELSE, FØLGER EFTER TRAUME
100700TERMISK KLIMA (HOVEDGRUPPE)
100710VARME, INDENDØRS
100711VARME, UDENDØRS
100712VARMESTRÅLING INDENDØRS
100720KULDE, INDENDØRS
100721KULDE, UDENDØRS
100722KULDESTRÅLING, INDENDØRS
100723KULDESTRÅLING UDENDØRS
100730VEKSLENDE TEMPERATUR
100740LUFTHASTIGHED/TRÆK
100750FUGTIG LUFT
100751TØR LUFT
100810UHENSIGTSMÆSSIG KONTRASTFORHOLD
100811UHENSIGTSMÆSSIG KONTRASTFORHOLD (MEGET SMÅ DETALJER)
100820BLÆNDINGSPÅVIRKNING
100831BELYSNINGSSTYRKEN GENERELT FOR LAVT
100832BELYSNINGSSTYRKE, GENERELT FOR HØJ
100900INDEKLIMA, USPECIFICERET

Ergonomiske faktorer

101000ARB.FYS.FAKTORER(HOVEDGRUPPE)
101050ENSIDIG BELASTENDE ARBEJDE
101051REPETITIVT ARBEJDE
101052TEMPOPRÆGET ARBEJDE
101053PRÆCISIONSKRÆVENDE
101054SYNSBELASTENDE ARBEJDE
101060KOORDINATIONSKRÆVENDE ARBEJDE
101061KOORDINATIONSKRÆVENDE ARBEJDE (SPEC. HÅND/FOD).
101062KOORDINATIONSKRÆVENDE SPEC. MELLEM SYN OG HÆNDER
101070MUSESKADER
101130ARBEJDSSTILLING
101200MUSKELBELASTNINGER (HOVEDGRUPPE)
101211STATISK, LET MUSKELBELASTENDE
101212STATISK, KRAFTBETONET MUSKELBELASTENDE
101221MUSKELBELASTNINGER - DYNAMISK, LET
101222DYNAMISK, KRAFTBETONET MUSKELBELASTENDE
101223DYNAMISK, MEGET KRAFT. MUSK.BEST.
101300MANUEL TRANSPORT (HOVEDGRUPPE)
101310LØFT AF TUNG BYRDE
101311LØFT AF TUNG BYRDE UNDER KNÆHØJDE
101312LØFT AF TUNG BYRDE OVER SKULDERHØJDE
101320LØFT AF UHÅNDTERLIG BYRDE
101321LØFT AF UHÅNDTERLIG BYRDE UNDER KNÆHØJDE
101322LØFT AF UHÅNDTERLIG BYRDE OVER SKULDERHØJDE
101330LØFT MED DREJNING AF KROPPEN
101331LØFT MED FOROVERBØJNING AF KROPPEN
101333FORKERT KODE
101340MANUEL TRANSPORT - SKUBBE/TRÆKKE
101341SKUBBE/TRÆKKE PÅ UHENSIGTSMÆSSIG UNDERLAG
101350MANUEL TRANSPORT, BÆRING
101351BÆRING PÅ UHENSIGTSMÆSSIG UNDERLAG
101360PLUDSELIGT OPSTÅET LØFTESKADE
101400ARBEJDSSTEDETS INDRETNING (HOVEDGRUPPE)
101401UHENSIGTSMÆSSIG UDFORMN.AF ARB.STED
101402FOR LAV ARBEJDSHØJDE
101403ARBEJDSHØJDE, FOR HØJ
101404FOR LANG RÆKKEAFSTAND
101405FOR SKÆV RÆKKEAFSTAND
101450ARBEJDSSTILLINGER (HOVEDGRUPPE)
101460ARBEJDSSTILLINGER, SIDDENDE
101461ARBEJDSSTILLINGER FASTLÅST
101465KNÆLIGGENDE
101466HUGSIDDENDE
101467VEKSLENDE KNÆLIGGENDE/HUGSIDDENDE
101470ARBEJDSSTILLINGER, STÅENDE
101471STÅENDE, FASTLÅST ARBEJDSSTILLING
101472STÅENDE ARBEJDSSTILLING PÅ UHENSIGTSMÆSSIGT UNDERLAG
101480ARBEJDSSTILLING, GÅENDE
101481FYSISK BELASTENDE FAKTOR, GÅENDE PÅ UHENSIGTSMÆSS. UNDERLAG
101490VEKSLENDE ARBEJDSSTILLING
101600TEKNISKE HJÆLPEMIDLER
101601UHENSIGTSMÆSSIG UDFORMNING AF TEKNISKE HJÆLPEMIDLER
101602UHENSIGTSMÆSSIG UDFORMNING AF GREB
101603UHENSIGTMÆSSIG UDFORMNING AF PEDAL
101604UHENSIGTSMÆSSIG PLACERING AF GREB
101605UHENSIGTSMÆSSIG PLACERING AF PEDAL
101606UHENSIGTSMÆSSIG UDFORMNING AF VÆKTØJ
101800BELASTNINGER, ANDRE - USPECIFICERET
101900UKENDTE BELASTNINGER

Kemiske faktorer

200100ALKALISKE FORBINDELSER, DIVERSE
200101AMMONIAK
200103CALCIUMOXID OG HYDROXID
200104ANDRE CALCIUMFORBINDELSER
200108ANDRE KALIUMFORBINDELSER
200109LITIUM OG LITIUMFORBINDELSER
200110MAGNIUM
200112NATRIUMOXID OG HYDROXID
200113NATRIUM PEROXYD
200114NATRIUMFORBINDELSER (ANDRE)
200200HALOGENER OG HALOGENFORBINDELSER
200202FLOURBRINTE
200203FLUORIDER (NORMALE)
200204DIFLUORIDER, SURE FLUORIDER
200205FLUOR-FORBINDELSER(ANDRE)
200206KLOR
200207KLORBRINTE, SALTSYRE
200209KLORS SALTE OG OXYSYRER
200210KLORFORBINDELSER (ANDRE)
200215JOD
200300KVÆLSTOF, KULSTOF, SILICIUM OG BOR
200301OZON
200302BRINTPEROXID
200303HYDRAZIN OG HYDRAZINSALTE, AZIDER
200304KVÆLSTOFFORILTE, ELLER N2O
200305NITRØSE GASSER NO, NO2, N2O4
200307NITRATER
200310KVÆLSTOFFORBINDELSER (ANDRE)
200311KULILTE
200312KULDIOXID
200313CARBONYLCHLORID (FOSGEN)
200314KULSTOFFORBINDELSER-UORGANISKE (ANDRE)
200316KVARTS (SILICIUMDIOXID)QUARTS
200317ASBEST
200318SILIKATER (ANDRE)
200321SILICIUMFORBINDELSER (ANDRE)
200322BORSYRE OG SALTE DERAF
200324BORTRIFLUORID
200400KULBRINTER OG HETEROCYKL.KERNER
200403PROPAL
200404BUTANER
200406HEXANER
200407HEPTANER
200408OKTANER
200410ETHYLEN (ETHEN)
200419ALKENER OG ALKYNER (ANDRE)
200430BENZEN (BENZOL, STENKULSNAFTA)
200431TOLUEN
200432XYLENER
200433ETHYLBENZEN
200435ALKYLBENZENER
200436STYREN (VINYLBENZEN)
200439AROMATISKE KULBRINTER
200461FLASKEGAS (PLG)
200462TEKNISK BENZIN
200463TERPENTIN (FORTYNDER), VEGETABILSK
200464TERPENTIN(FORTYNDER)MINERALSK
200465BRÆNDSELOLIE(LET FUEL OIL), DIESELOLIE
200466BRÆNDSELS OLIE (SVÆR FUELOIL)
200467SMØREOLIER, MINERALSKE, MINERALVOKSE, PARAFFIN
200468ASFALT
200469KULBRINTEBLANDINGER (ANDRE)
200500HALOGENER OG HETEROCYKLER
200501CHLORMETHAN
200504DICHLORMETHAN (METHYLENCHLORID)
200506CHLOROFORM(TRICHLORMETHAN)
200507TETRACHLORKULSTOF
200511ETHYLENCHLORID (ETHYLENDICHLORID)
200513METHYLKLOROFORM
200514TRICHLORETHAN, 1, 1, 2-(VINYLCHLORID)
200515ACETYLENTETRACHLORID
200530VINYLKLORID (KLORETEN) OG PVC
200532DICHLORETHYLEN, CIS- OG TRANS-
200533TRICHLORETHYLEN (TRI)
200534TETRACHLORETHYLEN (PERCHLORETHYLEN PER)
200540CHLORDIFLUORMETHAN (R22)
200541DIKLORDIFLUORMETAN
200542TRICHLORFLUORMETHAN (R 11)
200544BROMTRIFLUORMETHAN (R 13 B 1, HALON 1301, BTM)
200549FLUORDERIVATER, MÆTTEDE (ANDRE)
200559FLOURDERIVATER-UMÆTTEDE(ANDRE)
200575POLYCHLOREREDE BIPHENYLER, PCB
200579DDT
200589AROMATISKE HALOGENIDER
200600ALKOHOLER OG SVOVLANALOGER
200601METANOL
200602ETHYLALKOHOL(ETHANOL)
200603N-PROPYLALKOHOL (PROPANOL)
200604ISO-PROPANOL (2-PROPANOL)
200605BUTANOL (N-BUTYLALKOHOL)
200606BUTANOL, 2-, SEK-BUTYLALKOHOL
200609AMYLALKOHOLER
200621KLORETANOL, 2 - (BETA-KLORETYLALKOHOL)
200629ALKOHOLER, ALIF., MONOV., UMÆTT., OG/ELLER SUBST. (ANDRE)
200630CYKLOHEXANOL
200640BENZYLALKOHOL
200651FURAN
200700GLYKOLER (DIVALENTE ALKOHOLER)
200701ETHANDIOL (ETHYLENGLYKOL)
200705PROPYLENGLYKOL
200719ALIFATISKE GLYKOLER(ANDRE)
200800POLYVALENTE ALKOHOLER
200801GLYCERIN (GLYCEROL)
200809POLYVALENTE ALKOHOLER (ANDRE)
200900PHENOLER OG PHENOLSALTE (HOVEDGRUPPE)
200901PHENOL, HYDROXYBENZEN, KARBOLSYRE(FENOL)
200903DIHYDROXYBENZEN, 1, 3-
200904HYDROKINON
200906KRESOLER
200911PENTAKLORFENOL
200912KLORFENOLER, KLORKRESOLER (ANDRE)
200929PHENOLER (ANDRE)
201001DIMETYLÆTER (METYLÆTER)
201002ETYL-METYLÆTER
201003DIETHYLETHER (ETHYLETHER)
201012DIALKYLETHERE (R-O-R') UMÆTTED
201022TETRAHYDROFURAN
201030ETHYLENGLYKOLMONOMETHYLETHER
201050PROPYLENGLYKOL - MONOMETHYLETHER
201069GLYKOLETHERE
201079CELLULOSETHERE
201080ETHERE AF ALICYKLISKE ALKOHOLER
201124TCDD, 'DIOXIN'
201125CHLOREREDE DIBENZODIOXINER (ANDRE)
201200EPOXIDER
201201ETHYLENOXID (OXIRAN, OXACYKLOPROPAN)
201202PROPYLENOXID
201220EPIKLORHYDRIN
201222DIGLYCIDYLETHER
201227EPOXY
201300ALDEHYDER
201301FORMALDEHYD(METHANAL, FORMALIN
201302ACETALDEHYD
201304BUTANAL (BUTYLALDEHYD)
201312GLUTARALDEHYD
201320AKROLEIN
201329ALIFATISKE ALDEHYDER
201370FURANALDEHYD
201401ACETONE (DIMETHYLKETON, PROPANON)
201402METHYLETHYLKETON (2-BUTANON)
201405METYL BOTYL KETON
201406METYLISOBUTYLKETON (4-METYL-2-PENTANON)
201410METHYLHEXYLKETON (2-OKTANON)
201441CYCLOHEXANON
201443CYKLOHEXENON
201509KINONER (ANDRE)
201700ALIFATISKECARBOKSYLSYRER
201702EDDIKESYRE(ETHANSYRE)
201722METAKRYLSYRE (2-METHYLPROPENSYRE)
201741TIOGLYKOLSYRE
201771MALEINSYRE
201801CYKLOHEXANKARBOKSYLSYRE
201903BENZOYLPEROXID
201909TETD
202009SULFONSYRER (ANDRE)
202104RAVSYREANHYDRID
202105MALEINSYREANHYDRID
202109KOLOFONIUM
202205ETHYLACETAT
202206VINYLACETAT
202208ETHYLENGLYKOLDIACETAT
202216ACETATER (ANDRE)
202225LANOLIN OG WOOL-ALCOHOLS
202239ESTERE AF DIVALENTE ALIFATISKE KARBOKSYRE
202240METHYLAKRYLAT
202241ETYLAKRYLAT
202242AKRYLSYREESTERE OG KROTONSYREESTERE
202250ETHYLACETOACETAT
202259ESTERE AF ALIFATISKE KARBOKSYLSYRER (ANDRE)
202275DIETHYLFTALAT
202276DIBUTYLFTALAT
202277FTALATER(ANDRE)
202509SULFATER OG SULFITER(ANDRE)
202523PARATHION
202539ORGANISKE FOSFATER (ANDRE)
202540ANDRE NITRATER
202543GLYCERYLNITRAT
202549ANDRE NITRATER
202560METHYLSILIKAT
202569SILIKATER (ANDRE)
202570BORSYREESTERE(BORATER)
202703CAPROLAKTAM-EPSILON
202801FORMAMID
202802ACETAMID
202803DIMENTHYNFORMAMID
202804AKRYLAMID
202902CHLORAMIN-T
203119SYREKLORIDER AF KARBOKSYLSYRE (ANDRE)
203300CYANIDER OG NITRILER
203303KALIUMCYANID
203304G-CALCIUMCYANID
203310ACETONITRIL
203314AKRYLONITRIL
203315METHAKRYLONITRIL
203325METHYLISOCYANID
203328TDI
203329DIPHENYLMETHANDIISOCYANAT (MDI)
203339CYANDERIVATER
203400AMINER, ALKAN, PHENYLAMINERFORB.
203402DIMETHYLAMIN
203407TRIETHYLAMIN
203409BUTYLAMINER
203414ALKYLAMINER
203422TRIETYLENTETRAMIN
203429ALIFATISKE POLYAMINER (ANDRE)
203450ANILIN
203455O-TOLUIDIN
203458BENZIDIN
203459PHENYLENDIAMINER
203461ANNILIN FARVESTOFFER
203514TRINITROTOLUEN
2035154-CHLOR-1, 4-DINITROBENZEN
203516CHLORNITROBENZENER OG - TOLUENER (ANDRE)
203609NITROSOFORBINDELSER (ANDRE)
203700AZIDER, HYDROZO, DI-OG MONAZOFORBINDELSER
203709HYDRAZINFORBINDELSER
203901DIMETYLSULFOXID
204000ANDRE ORGANISK KEMISKE FORBINDELSER
204102FOSFIN
204103FOSFORPENTOXID
204104FOSFORS OXYSYRER OG SALTE HERAF
204108FOSFORBINDELSER(ANDRE)
204110ARCEN
204112ARSENTRIOXID
204113BLYARSENIT
204119ARSENFORBINDELSER (ANDRE)
204121SVOVLBRINTE
204122SVOVLDIOXID
204124SULFITTER
204125TIOSULFATER
204126SVOVLSYRE
204127SULFATER
204133ANDRE SVOVLFORBINDELSER
204200METALLER OG DERES FORBINDELSER
204201ALUMINIUM
204203BARIUM OG BARIUMFORBINDELSER
204207BLY
204208UORGANISKE BLYFORBINDELSER, BLYSALTE
204209BLYORGANISKE FORBINDELSER
204210CADMIUM
204211KROM
204212CHROMSYRE OG DENS SALTE
204213CHROMFORBINDELSER (ANDRE)
204214COBOLT OG COBOLTFORBINDELSER
204217GULD OG GULDFORBINDELSER
204222FERRISALTE
204223JERNFORBINDELSER (ANDRE)
204224KOBBER
204226MANGAN OG MANGANFORBINDELSER
204227KVIKSØLV
204228UORGANISKE KVIKSØLVFORBINDELSER
204229KVIKSØLVORGANISKE FORBINDELSER
204231NIKKEL OG NIKKELFORBINDELSER
204232NIKKEL OG NIKKELFORBINDELSER
204236STRONTIUM OG STRONTIUMFORBINDELSER
204237SØLV OG SØLVFORBINDELSER
204240TIN OG TINFORBINDELSER
204242URAN
204248ZINK OG ZINKFORBINDELSER
204250METALLER (ANDRE)
205000UORGANISKE FORBINDELSER
208000KEMISK FAKTORER, USPECIFIK
208800KEM.PÅVIRKN., UOPLYST INDHOLD, ANDEN
209000KEMISK PÅVIRKNING AF UKENDT,br UOPLYST KARAKTER

Biologiske påvirkninger

303100BAKTERIER
303111STAFYLOCOCCER
303112STREPTOKOKKER
303141MYCOBAKTERIER TUBERCULOSIS
303149MYCOBAKTERIER (ANDRE)
303153SALMONELLA
303159ANDRE GRAM-NEGATIV TARMBAKTERIA
303160SMÅGRAM-NEGATIVE STAVER
303169SMÅ GRAM-NEGATIVE STAVBAKTERIER, ANDRE
303174LEPTOSPIRAE
303180BAKTERIE ENDOTOKSIN
303190ANDRE BAKTERIER
303200VIRUS
303230HEPATITIS VIRUS
303231HEPATITIS A VIRUS
303232HEPATITIS B
303255RUBELLA
303280HERPESVIRUS
303281HERPES SIMPLEX
303283CYTOMEGALOVIRUS
303290VIRUS, ANDRE
303299VIRUS, UKENDT
303321ORNITOSE
303431TOXOPLASMA GONDII
303460MIDER
303469MIDER, ANDRE
303500SVAMPE, SKIMMELSVAMPE, SVAMPESPORER
303519MIKROSVAMPESPORER
303522MICROSPORUM
303560SKIMMELSVAMPE
303580MYCOTOXIN
303590ANDRE SVAMPE
303599UKENDTE SVAMPE
303600DYR, ANIMALSKE PRODUKTER
303610HUSDYR
303611HUND
303612KAT
303613HEST
303614KO
303619ANDRE HUSDYR (SVIN)
303620FJERKRÆ
303630FJER, DUN
303640ANIMALSKE LEVNEDSMIDLER
303670ANDRE DYR/MUSLINGER
303680ANDRE ANIMALSKE PRODUKTER
303699UKENDTE DYR OG ANIMALSKE PRODUKTER
303700VÆKSTER, PLANTEPRODRUKTER
303710BLOMSTER
303730TRÆER, BUSKE
303740POLLEN
303750VEGETABILSKE LEVNEDSMIDLER
303751MEL
303760VEGATABILSKE PRODUKTER, ANDRE
303800ANDRE BIOLOGISKE FAKTORER
303810ENZYMER
303900BIOLOGISKE FAKTORER, UKENDTE
303999UKENDTE BIOLOGISKE FAKTORER

 

4 cifrede påvirkningskoder

De 4-cifrede koder benyttes, hvis det ikke er muligt at kode på 6 ciffer niveau, det vil sige, hvis påvirkningen ikke kan karakteriseres i detaljer. Listen kan også benyttes til at finde det relevante afsnit i 6-ciffer koderne.

Koderne ender alle på 00

Materialer mv
Fysiske og ergonomiske
Kemiske
Biologiske
Psykosociale, organisering

Funktion af kemiske stoffer000000 - 001999
Materialer 6 ciffer002000 - 002999
Bekæmpelsesmidler003000 - 003999
Affaldsstoffer004000 - 004999
Levnedsmiddeltilsætningsstoffer005000 - 005999
Emissioner006000 - 006999

FYSISKE FAKTORER

Stråling 6 ciffer100100 - 100399
Lyd100400 - 100499
Vibrationer100500 - 100599
Tryk100600 - 100649
Fysisk/mekanisk vold100650 - 100699
Termisk klima100700 - 100799
Belysning100800 - 100899
Indeklima100900 - 100999
Arbejdsfysiologi 6 ciffer101000 - 101600
Arbejdets udførelse101000 - 101099
Muskelbelastninger101200 - 101299
Manuel transport101300 - 101399
Arbejdsstedets indretning101400 - 101499
Tekniske hjælpemidler101600 - 101699
Andre101800
Ukendte101900

KEMISKE FAKTORER

Alkaliske forbindelser 6 ciffer 200100
Halogener og halogenforbindelser 200200
Ilt, kvælstof, kulstof, silicium og bor 200300
Kulbrinter og heterocykliske kerner
a. alifatiske kulbrinter
b. alicykliske kulbrinter
c. aromatiske kulbrinter
d. heterocykliske kulbrinter
(se også 203400 aminer)

e. kulbrinteblandinger

-H200400
Halogenerede kulbrinter og heterocykliske kerner
a. alifatiske halogenider
b. alicykliske halogenider
c. aromatiske halogenider
d. heterocykliske halogenider
-Cl, -Br, -I, -F200500
Alkoholer, monovalente. Svovlanaloge (tioler)
a. alifatiske, monovalente alkoholer
b. alycykliske, monovalente alkoholer
c. aromatiske, monovalente alkoholer
d. heterocykliske, monovalente alkoholer
-OH200600
Glykoler (divalente alkoholer)
Svovlanaloge
a. alifatiske glykoler
b. alicykliske glykoler
c. aromatiske glykoler
d. heterocykliske
(-OH2)200700
Polyvalente alkoholer. Svovlanaloge
a. alifatiske, polyvalente alkoholer
b. alicykliske, polyvalente alkoholer
c. aromatiske, polyvalente alkoholer
d. heterocykliske, polyvalente alkoholer
(-OHn),
n=3, 4.....
200800
Phenoler og phenolsalte (phenolater)
Svovlanaloge
-OH200900
Ethere ÷ epoxider. Thioethere
(sulfider)
a. ethere af alifatiske alkoholer
b. ethere af alicykliske alkoholer
c. ethere af aromatiske alkoholer
d. ethere af heterocykliske alkoholer
C-O-C201000
Phenolethere (anisoler). SvovanalogeC-O-C201100
Epoxider 201200
Aldehyder. Svovlanaloge
a. alifatiske aldehyder
b. alicykliske aldehyder
c. aromatiske aldehyder
d. heterocykliske aldehyder
e. bisulfitaddukter af aldehyder
 201300
Ketoner. Svovlanaloge
a. alifatiske ketoner
b. alicykliske ketoner
c. aromatiske ketoner
d. heterocykliske ketoner
>C=O201400
KinonerO=RINGSYSTEM=O201500
Ketener
Acetaler og ketaler. Svovlanaloge
a. af alifatiske aldehyder og ketoner
b. af alicykliske aldehyder og ketoner
c. af aromatiske aldehyder og ketoner
d. af heterocykliske aldehyder og ketoner
>C=C=O
>C<OR, OR
201600
Alifatiske karboksylsyrer.
Svovlanaloge
-COOH201700
Cykliske karboksylsyrer
a. alicykliske
b. aromatiske
c. heterocykliske
 201800
Perkarboksylsyrer og acylperoxider 201900
Sulfonsyrer-SO3H202000
Karboksylsyreanhydrider 202100
Estere af karboksylsyrer.
Svovlanaloge
a. estere af alifatiske karboksylsyrer
b. estere af alicykliske karboksylsyrer
c. estere af aromatiske karboksylsyrer
d. estere af heterocykliske karboksylsyrer
 202200
Kulsyreestere (karbonater) og Orthoestere 202300
Sulfonsyreestere-SO2OR202400
Estere af uorganiske syrer
a. Svovlsyreestere og svovlsyrlingestere (sulfater og sulfiter)
b. Fosforsyre- og fosforsyrlingestere (fos- fater og fosfiter)
c. Salpetersyre- og salpetersyrlingestere
(nitrater og nitriter)
d. Silikater
e. Borsyreestere (borater)
f. Estere af andre uorganiske syrer
Halogenbrintestere, se halogenerede kulbrinter
Svovlbrintestere, se tioler og thioethere
 202500
Laktoner 202600
Laktamer 202700
Amider af karboksylsyrer
(karboksamider)
 202800
Amider af sulfonsyrer (sulfonamider) 202900
Amider (N-substituerede) af uorganiske syrer 203000
Karboksylsyrehalider
(X = Cl, Br, I, F)
 203100
Sulfonsyrehalider
(X = Cl, Br, I, F)
-SO2X203200
Cyanider og nitriter. Cyanforbindelser-CN203300
Aminer, alkanolaminer, aminophenoler.
Ammoniumforbindelser
a. alifatiske aminer
b. alicykliske aminer
c. aromatiske aminer
d. heterocykliske aminer (se også 200400)
-NH2203400
Nitroforbindelser
a. alifatiske nitroforbindelser
b. alicykliske nitroforbindelser
c. aromatiske nitroforbindelser
d. heterocykliske nitroforbindelser
-NO2203500
Nitrosoforbindelser. Nitrosaminer-NO203600
Hydrazo-, diazo-, diaxoniumforbindelser, azider 203700
Hydroperoxider. Dialkylperoxider.
Disulfider
-O-O-; -S-S-203800
Sulfoxider. Sulfoner 203900
Andre organiske-kemiske forbindelser 204000
Fosfor, arsen, svovl, selen og tellur og deres forbindelser 204100
Metaller og deres forbindelser 204200
Andre uorganiske forbindelser 205000
Anden kemisk faktor, ikke nærmere specificeret 208000
Anden kemisk påvirkning, indholdet uoplyst 208800
Kemisk påvirkning af ukendt, uoplyst karakter 209000

BIOLOGISKE FAKTORER

Bakterier (inkl. toksiner) 6 ciffer303100
Virus303200
Richettsier, clamydier303300
Parasitter, mider, insekter303400
Svampe (skimmel, sporer)303500
Dyr (animalske produkter)303600
Vækster (planteprodukter)303700
Andre biologiske produkter303800
Ukendte faktorer303900

PSYKISK BELASTENDE FAKTORER

403000

Problem med psykisk arbejdsmiljø

403100

Traumatisk hændelse (ulykke, katastrofe)

 

403110

Fysisk Vold

403111

Vold udøvet af gæst, klient, patient

403112

Vold udøvet af kollega

403113

Vold udøvet af leder

 

403120

Trusler (psykisk vold)

403121

Trusler fra gæst, klient, patient

403122

Trusler fra kollega

403123

Trusler fra leder

 

403130

Mobning

403131

Mobning fra gæst, klient, patient

403132

Mobning fra kollega

403133

Mobning fra leder

 

403140

Chikane

403141

Chikane fra person udenfor egen arbejdsenhed

403142

Chikane fra kollega

403143

Chikane fra leder

 

403150

Udhængning

403151

Udhængning internt (kolleger ex.)

403152

Udhængning eksternt (sociale medier ex)

 

 

 

403160

Overværelse af overgreb - vidne til overgreb

403200

Belastning efter Krav Kontrol Støtte modellen

403201

Strain (høje krav, lav kontrol)

403202

Iso-strain (høje krav, lav kontrol, lav støtte)

 

 

 

 

 

 

 

 

403210

Høje krav

403211

Højt tempo (fx antal sager / tid)

403212

Høje kognitive krav

403213

Høje følelsesmæssige krav

403214

Høj samlet arbejdstid (>50 t/uge)

403230

Lav social støtte

4032231

Lav støtte fra kolleger

403232

Lav støtte fra leder

 

403220

Lav kontrol

403221

Lav indflydelse på hvad der arbejdes med

403222

Lav indflydelse på hvordan der arbejdes

403223

Manglende udviklingsmuligheder

403300

Belastning efter ERI- modellen

403310

Stor anstrengelse / psykologisk indsats

 

403320

Lav belønning

403321

Lav økonomisk belønning

403322

Lav prestige/ manglende anerkendelse

403323

Dårlige karriereudsigter

403400

Uretfærdighed i organisationen

403410

Procedural uretfærdighed

403421

Relationel uretfærdighed mhb konflikter

403422Relationel uretfærdighed mht. forskelsbehandling

403430

Rollekonflikter

403440

Rolleuklarhed

403450

Forudsigelighed i arbejdet

 

403500

Mistillid og dårlige samarbejdsforhold

403510

Med kolleger

403520

Med leder

403530

Uretmæssige anklager

403531

Uretmæssige anklager internt

403532

Uretmæssige anklager eksternt

403600

Jobusikkerhed

403610

Risiko for at miste jobbet

403620

Risiko for omplacering

403630

Opsigelse

 

 

403700

Problemer med arbejdstids placering

403710

Overarbejde

403720

Skiftende vagter

403730

Natarbejde

 

403800

Alenearbejde

 

403900

Problemer med løn

403910

Underbetaling

403920

Akkordløn

403930

Bonusaflønning

 

403999

Primært privat eksponering